F-GAZY - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jakie obowiązki nakłada ustawa "F-Gazowa" na serwisujących klimatyzacje samochodowe?

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane określa Rozdział 7 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), m.in. w zakresie wymaganych kwalifikacji personelu oraz rodzaju czynności wykonywanych przez ten personel.
Zgodnie z art.37 pkt. 1 ustawy w tym rozdziale: Osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, które wydała certyfikowana przez UDT jednostka. Firma CLIMA TEAM posiada wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu o numerze FGAZ-Z/27/0008/16
Podsumowując, ustawa ogranicza swoje wymagania jedynie do czynności odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji oraz nakłada obowiązek posiadania wyłącznie zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
Serwisujących klimatyzacje samochodowe nie dotyczy również certyfikacja przedsiębiorców. Podmioty prowadzące działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane nie muszą posiadać certyfikatu dla przedsiębiorców wg art. 29 ustawy. Certyfikacja przedsiębiorców dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

2. Czy serwisujący klimatyzacje w "niektórych pojazdach silnikowych" powinien posiadać certyfikat dla personelu?

Nie, zgodnie z art.37 pkt. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) do serwisowania układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych nie jest wymagany certyfikat. Wymagane jest jedynie posiadanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez osoby dokonujące czynności odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów. Ustawa ogranicza swoje wymagania do niektórych pojazdów silnikowych, tj. w praktyce do pojazdów.

3. Co oznacza pojęcie "niektóre pojazdy silnikowe"?

Pojęcie –„niektóre pojazdy silnikowe” – oznacza pojazdy samochodowe kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.
Wymienione kategorie określone są w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a więc wymagania ustawy dotyczą pojazdów do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy (M1) oraz pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t (N1) ) i masę odniesienia nieprzekraczającą 1305 kg, za masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.

4. Czy przedsiębiorca prowadzący serwis klimatyzacji w "niektórych pojazdach silnikowych" powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Nie. Certyfikat dla przedsiębiorców i personelu dotyczy tylko stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub systemów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z definicjami określonymi w ustawie „urządzenie” oznacza każde stacjonarne urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne i pompę ciepła, urządzenie będące rozdzielnicą wysokiego napięcia lub urządzenie zawierające rozpuszczalniki, z wyłączeniem systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, które są systemami ruchomymi (mobilnymi).

5. Czy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne (świadectwo kwalifikacji) wydane na podstawie poprzedniej ustawy (Dz.U. z 2004 r., poz.436) o subsancjach zubożających warstwę ozonową jest ważne?

Tak, stanowi o tym art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), który mówi:
„Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71 [Dz. U. z 2004 r. poz. 436 – przyp. red.], zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.
Zatem w zakresie działań w obszarze substancji kontrolowanych pozostają ważne do terminu określonego na zaświadczeniu. W przypadku prowadzenia czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi takie zaświadczenie nie jest wystarczające. Konieczne jest posiadanie certyfikatu dla personelu, ponieważ posiadane zaświadczenie nie dotyczyło fluorowanych gazów.

6. Czy posiadany certyfikat w innym państwie członkowskim UE jest wystarczający?

Tak, zgodnie z art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881):
„Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.
Na terenie Polski można posługiwać się posiadanym certyfikatem wydanym w innym państwie członkowskim UE, pod warunkiem spełnienia wskazanego wymagania ustawowego.

7. Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców?

Nie, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) nie określa wymagań dla dystrybutorów w tym zakresie.

Pytania i odpowiedzi dotyczące F-gazów zostały opracowane przez Urząd Dozoru Technicznego.