PRZEPISY PRAWNE
 

USTAWA
z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

USTAWA
z dnia 12 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

DYREKTYWA 2006/40/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 17 maja 2006 r.
dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR1005/2009
z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU
z dnia 11 grudnia 2015 r.
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia

o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat