PROGRAM SZKOLENIA

                                                    „KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA F-GAZY”

1.    Ogólne zasady bezpiecznej pracy z układami klimatyzacji samochodowej
      •    Stanowiskowe BHP w serwisie klimatyzacji samochodowej
      •    BHP w zakresie stosowania czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodowej

2.    Właściwości czynników chłodniczych (fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych) stosowanych w
       klimatyzacjach samochodowych, wpływ emisji tych gazów i substancji na środowisko naturalne
      •    Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) czynników chłodniczych w kontekście zmian klimatu
      •    Zaznajomienie się z Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 842/2006, (WE) nr 307/2008 i Dyrektywy 2006/40/WE w
           kontekście obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska
      •    Zaznajomienie się z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych
       fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 25 czerwca 2015 r. Poz. 881) oraz Rozporządzeniem MinistraŚrodowiska z
       19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych
       gazów cieplarnianych (Dz. U. z 19 stycznia 2016 r. Poz. 88)

3.    Obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji samochodowej
      •    Przemieszczanie się ciepła w układach klimatyzacji
      •    Teoretyczny obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji

4.    Prawidłowe postepowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
      •    Prawidłowe etykietowanie butli zawierające czynnik chłodniczy
      •    Legalizacja butli zawierających czynnik chłodniczy
      •    Bezpieczne obchodzenie się z butlą  na czynnik chłodniczy (zbiornikiem ciśnieniowym)

5.    Zapoznanie się układami klimatyzacji samochodowej (budowa i zasada działania)
      •    Układy A/C z zaworem rozprężnym
      •    Układy A/C z dyszą dławiącą
      •    Układy A/C z jednym i dwoma parownikami

6.    Elementy składowe układu klimatyzacji samochodowej (ich budowa i rola w układzie A/C)
      •    Rodzaje, budowa i zasada działania sprężarek klimatyzacji
      •    Budowa i rola w układzie klimatyzacji skraplacza, parownika, osuszacza
      •    Budowa i zasada działania zaworu rozprężnego i dyszy dławiącej
      •    Inne elementy składowe układu klimatyzacji: dmuchawa, wentylator chłodnicy i ich rola w układzie A/C

7.    Zapoznanie się z urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w układach A/C
      •    Stacja obsługowa, narzędzia i akcesoria stosowane w klimatyzacji samochodowej
      •    Rodzaje, dobór oraz odpowiednie dozowanie oleju sprężarkowego po naprawie, wymianie elementów i podczas 
           obsługi układów A/C
      •    Prawidłowe dozowanie barwnika UV do układów A/C
      •    Prawidłowy odzysk i dozowanie czynnika chłodniczego do układów A/C

8.    Czynności serwisowe za pomocą stacji do obsługi układów klimatyzacji samochodowej
      •    Prawidłowe podłączanie i odłączanie króćców serwisowych (szybkozłączy) do układu A/C
      •    Prawidłowy odzysk czynnika chłodniczego z układu A/C
      •    Prawidłowe dozowanie komponentów (oleju, barwnika) do układu A/C
      •    Prawidłowe dozowanie czynnika chłodniczego do układu A/C
      •    Sprawdzanie prawidłowych ciśnień roboczych układu A/C po napełnieniu
 

Przedstawiony program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 307/2008 oraz Ustawą z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881).

Firma szkoląca CLIMA TEAM Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydanym przez UDT o numerze FGAZ-Z/27/0008/16 - informacja na stronie internetowej UDT www.udt.gov.pl i uzyskała uprawnienia do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje łącznie 8 godzin szkolenia (7 godzin część teoretyczna oraz 1 godzina część praktyczna).

Koszt szkolenia jednodniowego wynosi 350 zł netto od osoby.

Koszt szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz obiad dla uczestnika szkolenia.

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE oraz przesłanie najpóźniej na 5 dni przed planowanym szkoleniem (terminy szkoleń podane na stronie internetowej www.climateam.pl) na adres e-mail: szkolenia@climateam.pl

Uwaga: Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia (dla grup zorganizowanych) oraz przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego (dla grup zorganizowanych). W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Wszelkie informacje o szkoleniu można uzyskać pisząc na adres e-mail: autoklima@climateam.plszkolenia@climateam.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 817-83-01 lub 501-642-528.

PROGRAM SZKOLENIA „KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA F-GAZY” do pobrania w pdf