PROGRAM SZKOLENIA
 „KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA F-GAZY”
Szkolenie jednodniowe
(zajęcia teoretyczne)

1.    Rodzaje czynników chłodniczych i ich podział
       •    Czynniki chłodnicze syntetyczne
       •    Czynniki chłodnicze naturalne

2.    Ogólne zasady bezpiecznej pracy z układami klimatyzacji samochodowej
       •    BHP w zakresie stosowania czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji samochodowej
       •    Stanowiskowe BHP w serwisie klimatyzacji samochodowej

3.    Właściwości czynników chłodniczych (fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych) stosowanych w    
       klimatyzacjach samochodowych
       •    Wpływ emisji tych gazów i substancji na środowisko naturalne
       •    Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) czynników chłodniczych w kontekście zmian klimatu

4.    Prawidłowe postepowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy
       •    Prawidłowe etykietowanie butli zawierające czynnik chłodniczy
       •    Legalizacja butli zawierających czynnik chłodniczy
       •    Bezpieczne obchodzenie się z butlą  na czynnik chłodniczy (zbiornikiem ciśnieniowym)

5.    Zapoznanie się z układami klimatyzacji samochodowej (budowa i zasada działania)
       •    Układ A/C z zaworem rozprężnym
       •    Układ A/C z dwoma parownikami

6.    Podstawy prawne dotyczące F-gazów oraz SZWO
       •    Legislacja krajowa (PL)
             - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach
               cieplarnianych
             - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających  
               warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
             - Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancja zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
               fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
       •    Akty prawne Unii Europejskiej
             - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 842/2006
             - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 307/2008
             - Dyrektywa 2006/40/WE

7.    Obowiązki prawne wynikające z zastosowania prawa krajowego (Ustaw i rozporządzeń)
       •    Rejestr czynników chłodniczych stosowanych przy odzysku, serwisowaniu, konserwacji układów A/C
       •    Naprawa nieszczelnych układów A/C przed ponownym napełnieniem
       •    Sprawozdawczość w BDS dotycząca F-gazów
       •    Kary administracyjne wynikające z ustawy F-gazowej

(zajęcia praktyczne)

8.    Zapoznanie się z urządzeniem obsługowym i materiałami eksploatacyjnymi stosowanymi w obsłudze układów klimatyzacji
       samochodowej
       •    Stacja obsługowa - stacja do odzysku czynnika chłodniczego oraz napełniania (budowa i zasada działania)
       •    Przygotowanie stacji do obsługi układu A/C – uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (odpowiedniego czynnika
            chłodniczego, oleju sprężarkowego oraz barwnika UV)
       •    Nauka prawidłowego podłączania i odłączania króćców serwisowych (szybkozłączy) do układu A/C w pojeździe
       •    Przeprowadzenie odzysku czynnika chłodniczego z układu A/C w pojeździe a następnie prawidłowe dozowanie do układu
            A/C czynnika chłodniczego, oleju sprężarkowego i barwnika UV
       •    Sprawdzanie prawidłowych ciśnień roboczych układu A/C


Przedstawiony program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 307/2008 oraz Ustawą z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881).
Firma szkoląca CLIMA TEAM Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu wydanym przez UDT o numerze FGAZ-Z/27/0008/16 (informacja na stronie internetowej UDT www.udt.gov.pl i uzyskała uprawnienia do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Szkolenie jest jednodniowe i obejmuje łącznie 8 godzin szkolenia (6 godzin część teoretyczna oraz 2 godziny część praktyczna).

Koszt szkolenia jednodniowego wynosi 400 zł netto od osoby.
Koszt szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz obiad dla uczestnika szkolenia.

Szkolenie zakończone jest wydaniem dla każdego uczestnika szkolenia „Zaświadczenia o odbytym szkoleniu” oraz drukowanych materiałów szkoleniowych.

W przypadku zainteresowaniem szkoleniem prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE oraz przesłanie najpóźniej na 5 dni przed planowanym szkoleniem na adres e-mail: szkolenia@climateam.pl

Uwaga: Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia (dla grup zorganizowanych) oraz przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego (dla grup zorganizowanych). W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Wszelkie informacje o szkoleniu można uzyskać pisząc na adres e-mail: autoklima@climateam.plszkolenia@climateam.pl lub dzwoniąc pod nr tel. (22) 817-83-01 lub 501-642-528.

PROGRAM SZKOLENIA „KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA F-GAZY” do pobrania w pdf